Projekt edukacyjny w Gimnazjum

 

Lista projektów realizowanych w roku szkolnym 2017/2018

pobierz

 

Warunki realizacji projektu edukacyjnego
w Gimnazjum im.
Karola Wojtyły w Międzyborowie

§ 1

1.      Uczniowie Gimnazjum obowiązkowo biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

2.      Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

3.      Projekty edukacyjne realizowane są w klasie I lub II.

4.      Jeżeli uczeń z różnych względów nie brał udziału w realizacji projektu do końca klasy II, to w wyjątkowych przypadkach, za zgodą dyrektora może brać udział w klasie III.

5.      Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

6.      Dyrektor w każdym roku szkolnym powierza nauczycielom prowadzenie projektu edukacyjnego.

7.      Liczba nauczycieli, którzy będą potrzebni do sprawowania opieki nad projektami uczniowskimi, zależy od liczby uczniów, którzy w danym roku będą realizować projekty oraz liczby zespołów, które poszczególni nauczyciele obejmą swoją opieką.

8.      Zespół uczniów realizujących wspólny projekt edukacyjny kompletuje wyznaczony zgodnie z punktem 5 nauczyciel przy współpracy z wychowawcami klas.

9.      Zespół uczniów realizujących dany projekt edukacyjny powinien liczyć nie mniej niż 5 uczniów i nie więcej niż 10. Ostateczną liczbę członków każdego zespołu ustala Dyrektor.

10.  Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

·        wybranie tematu projektu edukacyjnego przez zespół uczniów przy współpracy z nauczycielem;

·         określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;

·         wykonanie zaplanowanych działań;

·         monitorowanie przez nauczyciela prowadzącego projekt, realizacji projektu przez uczniów, w tym wypełnianie przez nauczyciela karty projektu;

·         publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

11.  Informację o stopniu zaangażowania uczniów w prace projektowe, opiekun projektu przekazuje wychowawcy klasy w formie pisemnej na dwa tygodnie przed klasyfikacją śródroczną i roczną.

12.  W przypadku, gdy opiekunem projektu edukacyjnego jest wychowawca klasy, informacja pisemna o stopniu zaangażowania ucznia w prace projektowe jest bezprzedmiotowa.

13.  Wychowawca jest odpowiedzialny za dopilnowanie, aby każdy wychowanek w trakcie nauki uczestniczył w realizacji projektu edukacyjnego.

14.  Zaangażowanie ucznia w realizację projektu ma wpływ na ustalenie przez wychowawcę oceny zachowania zgodnie z zapisami zawartymi w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

15.  Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

16.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.

17.  Wzór karty projektu stanowi załącznik nr 1 do niniejszych „Warunków realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Międzyborowie”.

§ 2

1.      Najpóźniej do 15 września danego roku szkolnego każdy zespół przedmiotowy przekazuje do Dyrektora propozycje co najmniej trzech tematów projektów edukacyjnych dla danego rocznika uczniów.

2.      Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

3.      Sugestie dotyczące tematów projektów gimnazjalnych mogą pochodzić również od uczniów, ze strony rodziców lub innych przedstawicieli środowiska lokalnego. Wpisu tematu do danego zakresu tematycznego dokonuje ta osoba, która taką informacje uzyskała.

4.      Po przedstawieniu przez zespoły propozycji tematów projektów Dyrektor powierza nauczycielom prowadzenie projektu w danym roku szkolnym.

5.      Z tematami projektów zostają zapoznani uczniowie najpóźniej do 30 września danego roku szkolnego.

6.       Uczniowie:

a.       do końca lutego w klasie pierwszej, a w klasie drugiej do końca października, podczas godziny wychowawczej, wybierają tematy, które w swoich projektach podejmą, spośród tematów przedstawionych przez nauczycieli. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zmiany tematu projektu edukacyjnego do końca kwietnia w klasie pierwszej i końca listopada w klasie drugiej. Zmieniony temat jest ostateczny.

b.      na zasadzie dobrowolności tworzą grupy projektowe. W skład danej grupy projektowej wchodzi nie mniej niż 5 uczniów i nie więcej niż 10. W przypadku, gdy uczniowie samodzielnie nie utworzą grup, nauczyciel wychowawca dokonuje przydziału do jednej z grup. Ostateczną liczbę członków każdego zespołu ustala Dyrektor.

7.      Uczniowie mają czas na realizację projektu do końca kwietnia w klasie drugiej.  

8.      Publiczna prezentacja rezultatów projektów przez uczniów będzie organizowana w miesiącu kwietniu lub maju każdego roku szkolnego.

9.      W przypadku, gdy uczniowie zrealizują projekt edukacyjny wcześniej niż to zapisano w punkcie 5, publiczna prezentacja jest możliwa w innym niż powyższy terminie, po uzgodnieniu tego terminu z dyrektorem szkoły.

 

Copyright © 2010-2019 ZSP w Międzyborowie