PATRON SZKOŁY - JÓZEF JAGIELSKI


Nauka

Józef Jagielski urodził się 27.11.1908 roku we wsi Przewodowo w powiecie pułtuskim, województwo warszawskie. Od siódmego roku życia uczęszczał do 1 – klasowej publicznej szkoły powszechnej w Przewodowie, a następnie do Państwowej Preparandy Nauczycielskiej w Pułtusku (1923 – 1928), po której ukończeniu rozpoczął dalszą naukę w Państwowym Seminarium Nauczycielskim Męskim (także w Pułtusku). Już jako nauczyciel szkoły w Ojrzanowie ukończył eksternistycznie Państwowy Wyższy Kurs Nauczycielski w Warszawie. Dalszą naukę kontynuował w Collegium Pedagogicum Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie (1937 – 1939) oraz na Tajnych Kompletach Wydziału Pedagogicznego Wolnej Wszechnicy Polskiej (2.07.1943 – 13.05.1946). Po przedstawieniu i pozytywnej ocenie pracy magisterskiej pt.: „Szkoły bazyliańskie koronne za czasów KEN (1773 – 1786) uzyskał tytuł magistra filozofii z zakresu pedagogiki (1946).


          Praca w Ojrzanowie

Pierwsza pracę pan Jagielski podjął 1.09.1928 roku w 4 – klasowej publicznej szkole powszechnej  w Ojrzanowie, gmina Skuły, powiat błoński (od 1.09.1928 – tymczasowy nauczyciel, od 14.03.1932 stały nauczyciel publicznych szkół powszechnych). Nauczał, kształcił się nadal i działał społecznie. Zorganizował i prowadził Związek Młodzieży Ludowej w Ojrzanowie, działał w stowarzyszeniach społecznych – OSP, Stowarzyszeniu Spółdzielni Spożywców. Pełnił funkcje przewodniczącego gminnych konferencji nauczycielskich. 

W Międzyborowie

Tak było do 1 sierpnia 1937. Wtedy to w wyniku konkursu p. Jagielski został mianowany kierownikiem publicznej szkoły powszechnej w Międzyborowie – Bieganowie, gmina Żyrardów, powiat błoński. Najpierw zakończył budowę szkoły, która została oddana do użytku 2 lutego 1938 roku. Potem zajął się sprawami społecznymi.

          Wojna

          Wybuchła wojna. Rok szkolny rozpoczął się dopiero 4 listopada 1939 roku. Obok oficjalnych zajęć p. Jagielski prowadził tajne nauczanie (zorganizowane tajne nauczanie od 1.09.1941 do 17.01.1945, nauczane przedmioty – historia, literatura polska i geografia) i był przewodniczącym Powiatowej Komisji Kultury i Oświaty w tajnym nauczaniu. Był także członkiem ruchu oporu (od 4.04.1940 w szeregach ZWZ od 1.08.1942 w AK, obwód „Bażant”, ośrodek „Osa”, pseudonim „Wilczur”). Pełnił funkcję dowódcy grupy wywiadowczej na Międzyborów i okoliczne wsie. Grupa zajmowała się m.in. obserwacją volksdeutschów, powstrzymywaniem kontyngentów, niszczeniem drogowskazów, rozpowszechnianiem prasy podziemnej, terenowymi ćwiczeniami wojskowymi (odbywały się one m.in. w szkole do chwili zajęcia parteru szkoły przez hitlerowców w połowie października 1944 roku), obserwacją Niemców w Szkole Podstawowej pilnujących składu amunicji, Służbą Ochrony Powstania, zdobywaniem fałszywych dokumentów dla miejscowych komunistów. W szkole mieścił się punkt informacyjny w mieszkaniu nauczycielki, która była łącznikiem, a oficjalnie prowadziła koło PCK. W ramach współpracy z PCK p. Kierownik przesłał paczki dla jeńców polskich w Niemczech. Był również członkiem zarządu miejscowego RGO (1944). Przez dwa tygodnie przebywał w obozie w Skierniewicach.

Lekcja prac ręcznych z chłopcami klas 7.
listopad 1948 r.

         Lata powojenne

Wojna się skończyła, nastąpił okres intensywnej odbudowy ogromnych zniszczeń poczynionych przez okupanta. Wielu nakładów i starań wymagała także szkoła, która ucierpiała w ostatnich dniach przed wyzwoleniem w wyniku wybuchu składowanej w jej pobliżu amunicji. W 1948 roku udało się ogrodzić teren szkoły. W latach 1953- 55 powstał budynek świetlicy (istniejący do dziś), gdzie organizowano wiele szkolnych uroczystości, przyjeżdżało kino i odbywały się zebrania społeczności lokalnej, a w latach 1963 – 1964 rozbudowano szkołę o drugie skrzydło. Nad wszystkim czuwał p. Jagielski.

Pan Jagielski zajął się, obok pracy na stanowisku kierownika i nauczyciela szkoły, działalnością społeczną. W latach 1945 – 46 zakładał w każdej wsi w rejonie szkoły kółka rolnicze, koła Związku Młodzieży Wiejskiej (1948), koła gospodyń wiejskich (1959 r. w Międzyborowie), Ochotniczą Straż Pożarną (1966). Był organizatorem elektryfikacji Międzyborowa i okolic (podłączono światło do wszystkich zabudowań, oświetlono ulice), z jego inicjatywy powstała droga łącząca szkołę ze stacją kolejową (wraz z uczniami, nauczycielami, rodzicami uczestniczył w pracach odwadniających podmokły teren przyszłej drogi), wybudowano strażnicę OSP w Międzyborowie, pozyskano działkę pod cmentarz.   Był także członkiem gromadzkiej, gminnej i powiatowej Rady Narodowej, działaczem GS „Samopomoc Chłopska), Społecznym Obrońcą Prawnym przy Kuratorium Oświaty w Warszawie (dwie kadencje), aktywnym działaczem oddziału powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Grodzisku Mazowieckim, kierownikiem Powiatowego Ośrodka Metodycznego w Grodzisku Mazowieckim, Powiatowym Instruktorem Geografii, przewodnikiem szkolnej drużyny ZHP (1951 – 1955).

W 1948 roku p. Jagielski założył Ludowy Zespół Sportowy w Międzyborowie, który przyjął nazwę „Wrzos”. Mimo trudnych początków (brak lokalu, urządzeń, sprzętu, pieniędzy), działalność zespołu nabierała rozmachu, przyszły pierwsze sukcesy sportowe. Mało kto wie, iż z międzyborowskiego koła LZS wyszła członkini kadry narodowej Polski i mistrzyni Polski w pięcioboju Halina Elertowicz – Krzyżańska, a także nie mniej ważne dla nas osoby jak Barbara Siemianowska, Krystyna Wiśniewski, Zygmunt Zawaligroda, Krzysztof Jakubiak. W 1962 roku w klubie „Wrzos” działało sześć sekcji: piłki nożnej, piłki siatkowej kobiet i mężczyzn, tenisa stołowego, sportów zimowych i sekcja szachowa.

Szczególna pasją p. Kierownika był tenis stołowy. Przez 18 lat reprezentowaliśmy Powiat Grodziski w turniejach w ping – ponga. W różnych imprezach sportowych i konkursach szkoła zdobyła w tym czasie  5 pucharów, 51 dyplomów, 16 proporczyków. Sukcesami zakończyły się także występy w olimpiadzie wiedzy spółdzielczej i samorządowej - powiat grodziski reprezentowaliśmy przez 6 lat w pięciu pionach.

Pan Jagielski odszedł na emeryturę 1.09.1972 roku żegnając szkołę w Międzyborowie, która za jego czasów uchodziła za jedną z najlepszych placówek w powiecie grodziskim.

Klasa 6 podczas lekcji
rok szkolny 1955/56

Poletko ziemniaków i kukurydzy

- udział w konkursie poletek doświadczalnych.

(zdobycie III miejsca w powiecie)

         Patron Szkoły

Pierwsze starania pozyskania dla szkoły patrona rozpoczęto 25 lutego 1993 roku. Na posiedzeniu Rady Szkoły, Komitetu Budowy Sali Gimnastycznej i mieszkańców Międzyborowa wysunięto kandydaturę pana Jagielskiego. Wówczas pan Jagielski nie wyraził zgody.

Kolejne działania podjęto w 1997 roku. W ich efekcie na posiedzeniu rady pedagogicznej  20 stycznia 1998 roku zdecydowano o włączeniu całej społeczności szkolnej – uczniów, nauczycieli, rodziców i sympatyków szkoły w wybór patrona.

Uczniowie w uroczystych wyborach wyłonili Kazimierz Deynę, kandydatem rady pedagogicznej został Karol Wojtyła, zaś rodzice jednogłośnie opowiedzieli się za panem Józefem Jagielskim.

24 września1998 roku na posiedzeniu Rady Szkoły zdecydowano, że patronem Szkoły Podstawowej w Międzyborowie będzie jej długoletni kierownik, budowniczy, człowiek zasłużony dla całej społeczności Międzyborowa – Pan Józef Jagielski.

            Cała szkoła przystąpiła do organizowania uroczystości nadanie szkole imienia, którą połączono  z obchodami 75 – lecia istnienia placówki. Uroczyste nadanie szkole imienia Józefa Jagielskiego połączone z ufundowaniem sztandaru miało miejsce 22 maja 1999 roku.

 

 

Copyright © 2010-2022 ZSP w Międzyborowie