Rzecznik Praw Ucznia


 

„Pamiętaj, że nie tylko Ty masz prawa, ale inni też je mają”


1. Kim jest Rzecznik Praw Ucznia?

Rzecznik Praw Ucznia to nauczyciel powołany do:

  • przeciwdziaĹ‚ania Ĺ‚amaniu praw ucznia okreĹ›lonych w Statucie SzkoĹ‚y oraz praw dziecka zawartych m.in. w Konstytucji RP, Konwencji o Prawach Dziecka;

  • podejmowania dziaĹ‚aĹ„ na rzecz zapewnienia uczniom warunkĂłw do peĹ‚nego i harmonijnego rozwoju oraz poszanowania ich godnoĹ›ci;

  • reprezentowania interesĂłw uczniĂłw przed RadÄ… PedagogicznÄ… oraz DyrekcjÄ… SzkoĹ‚y;

  • informowania uczniĂłw o przysĹ‚ugujÄ…cych im prawach i sposobie ich dochodzenia;

  • podejmowania interwencji w razie naruszenia praw ucznia;

  • rozwiÄ…zywania spraw spornych.

2. W jakich sytuacjach należy zwrócić się do Rzecznika Praw Ucznia?

DziaĹ‚ania Rzecznika zmierzajÄ… do ochrony dziecka przed przemocÄ…, okrucieĹ„stwem, wyzyskiem, demoralizacjÄ…, zaniedbaniem oraz innym zĹ‚ym traktowaniem. UczeĹ„ moĹĽe zwrĂłcić siÄ™ do niego w celu uzyskania porady bÄ…dĹş wyjaĹ›nienia, a takĹĽe z proĹ›bÄ… o pomoc w sprawach problematycznych, spornych i nietypowych. Rzecznik moĹĽe interweniować nie tylko w przypadku indywidualnego dziecka, ale takĹĽe caĹ‚ego zespoĹ‚u lub nawet caĹ‚ej klasy.

 

3. Jaki jest tryb postępowania w sytuacjach problemowych?

JeĹĽeli wychowawca klasy nie interweniuje w zgĹ‚oszonej sprawie lub jego starania nie sÄ… skuteczne, uczeĹ„ moĹĽe poprosić o pomoc Rzecznika Praw Ucznia, ktĂłry po dokĹ‚adnym zapoznaniu siÄ™ z problemem i opiniami zainteresowanych stron, bÄ™dzie dÄ…ĹĽyĹ‚ do rozwiÄ…zania problemowej  sytuacji.

Rzecznik bÄ™dzie peĹ‚niĹ‚ funkcjÄ™ mediacyjnÄ… miÄ™dzy stronami w konflikcie, a spory bÄ™dÄ… rozwiÄ…zywane na zasadzie negocjacji, porozumienia i wzajemnego poszanowania. W przypadku braku rozstrzygniÄ™cia kwestii spornej decyzjÄ™ w przedmiotowej sprawie  podejmie Dyrektor SzkoĹ‚y.

 

4. O czym jeszcze uczeń powinien wiedzie�

Wszystkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.

 

Katarzyna Kęsicka-Szymańska – Rzecznik Praw Ucznia

 

Copyright © 2010-2022 ZSP w Międzyborowie